/ /

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН

САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЦАГДААГИЙН

ТАСГИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 

 

    2017.06.12                                                                                                                                                          Сайхан сум

 Сэлэнгэ аймаг дахь Цагдаагийн газрын Сайхан сум дахь сум дундын Цагдаагийн тасаг нь Монгол улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Засгийн газраас гаргасан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой үүрэг, даалгавар, хөтөлбөр, шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх, Сэлэнгэ аймгийн баруун бүсийн таван сумын  аж ахуйн нэгж, байгууллага,  иргэдийн амар тайван, аюулгүй байдлыг хангах, хүний эрх эрх чөлөөг  дээдлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хэрэг, зөрчлийн талаархи гомдол мэдээллийг хүлээн авч түргэн шуурхай шалгаж шийдвэрлэх Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг  иргэдэд үйлчилгээний стандартын дагуу түргэн шуурхай хүргэх, ил тод байдлыг хангах, ЦЕГ-аас дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлэх чиглэлээр Цагдаагийн тасгаас 2017 онд хийж гүйцэтгэх ажлаа жил, улирлаар төлөвлөн ажиллаж байна.        

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн талаар

 

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар шинээр батлагдсан Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 6,7 дах, 61.1.1-д заалтууд, Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 1-3 дахь заалт, Галт зэвсгийн тухай хуулийн 5.5, 10.3, 10.4, 11.3 17.6, 19.1, 20.6, 22.2, 23.3 дахь хэсэг, Хүүхэд хамгаалах тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.5 дахь заалт, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 4.2, 6.1.2, 6.1.6, 8.3, 11.3, 14.3, 15.4, 20.3, 24.2 дэх заалт, Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор баталсан Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 5.4.4.4, 5.4.8.1-5 5.4.5.3, 5.4.6.2, 5.4.9.1-2, 5.4.8.6 дахь заалтууд, Засгийн газрын 2009 оны 303 дугаар тогтоолоор баталсан “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/2010-2019 он/-ний 1.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2010 оны 289 дүгээр тогтоолоор баталсан “Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн 3.8.1-3.8.5 дахь заалт, Засгийн газрын 2012 оны 146 дугаар тогтоолоор баталсан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратеги”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарах 34 заалт, Засгийн газрын 2014 оны 79 дугаар тогтоол           Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/223 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2014-2019 он/, Засгийн газрын 2014 оны 34 дугаар тогтоолор баталсан “Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний 2 дахь хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө/2014-2021 он/-ний биелэлт, Засгийн газрын 2015 оны ... дугаар тогтоол          “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт, Засгийн газрын 2015 оны 346 дугаар тогтоол           “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, тусламж үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр”. /2016-2024 он/ хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 4.4, 6.1-3, 7.1-2 дахь заалт, Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоол           “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”-ийн хавсралтын 1-4 дэх заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 88 дугаар зарлиг        “Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” зарлигийн 1,3 дахь заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97 дугаар зарлиг         “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж байх тухай” зарлгийн1,4 дэх заалт, Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 48 дугаар тогтоол      “Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-ыг ЦЕГ-аас 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, УИХ-ын Байнгын хорооны 2015 оны 23 дугаар тогтоол  “Шүүх, хууль сахиулах байгууллагуудын мэдээллийн цахим нэгдсэн сүлжээ бүрдүүлэх тухай” тогтоолын 1-4 дэх заалт, Засгийн газрын 2014 оны 99 дугаар тогтоол         “Цагдаагийн байгууллагын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”   Тогтоолын 3 дугаар заалт, Засгийн газрын 2014 оны 86 дугаар тогтоол           “Цагдаагийн алба хаагчид мөнгөн урамшил олгох журам батлах тухай”   Тогтоолын 2, 3  дугаар заалт, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоол        Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам          Тогтоолын 2 дугаар заалт, Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоол       “Цахим тоглоомын үйл ажиллагааг зохицуулах журам батлах тухай” Тогтоолын 2 дугаар заалт, МУ-ын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2014 оны 25/16 дугаар зөвлөмж           “Интернет, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өсвөр насны хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлж буй өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай”      Зөвлөмжийн 2,7 дугаар заалт, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан         2016-2017 оны агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө            Төлөвлөгөөний 1.1-1.2 дахь заалт, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны б/634 дүгээр тушаалаар баталсан “Цагдаагийн ерөнхий газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”, “Цагдаагийн ерөнхий газрын 2017 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө”, “Цагдаагийн байгууллагад ухаалаг төрийн зарчмыг нэвтрүүлэх чиглэлээр 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөө”, Цагдаагийн байгууллагаас 2017 онд хэрэгжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд цагдаагийн байгууллагаас хийх ажлын төлөвлөгөөний биелэлтүүдийг хагас жилээр дүгнэн гарган холбогдох дээд шатны байгууллагадхүргүүлсэн.

Эхний хагас жилд Цагдаагийн тасгийн даргын зөвлөлийн 8 хурал хуралдаж төлөвлөгөөний дагуу хэлэлцэх асуудлыг бүрэн хэлэлцэн шийдвэрлэж ажиллалаа. Зөвлөлийн хурлаас тасгийн даргын 15 тушаал гарч бие бүрэлдэхүүнд танилцуулан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Сар болгон алба хаагчидын ажлын үр дүнг хэлэлцэн давхардсан тоогоор 66 алба хаагчийн сарын үндсэн цалинг 5-20 хувиар нэмж, 99 алба хаагчийн сарын үндсэн цалинг 5-20 хувиар хасч олгосон байна.

2017 онд Цагдаагийн тасаг нь нийт 52 алба хаагчийн орон тоотой ажиллахаас  офицер 21, ахлагч 26 энгийн ажилтан 3 орон тоотойгоор баруун таван сумын хэмжээнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, иргэдийн амар тайван амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэн үндсэн үүргээ нэр төртэйгөөр гүйцэтгэн ажиллаж байна. Одоо шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн харуулын цагдаагийн 1 орон тоо дутуу байна. Шинээр цагдаа-жолоочоор цагдаагийн дэд ахлагч Ч.Пүрэвбаатар, шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн харуулын цагдаагаар, цагдаагийн дэд ахлагч Д.Мөнхчулуун нар шинээр томилогдон ажиллаж байна.Орхон сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмадХ.Мөнхбат Сайхан сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн ГБХХГХУС-лэх байцаагчаар, жижүүрийн офицер цагдаагийн ахлах дэслэгч А.Агваандорж Орхон сумын хэсгийн төлөөлөгчөөр, эрүүгийн төлөөлөгч, цагдагийн ахлах дэслэгч С.Баасандорж мөрдөн байцаагчаар, ГБХХГХУС-лэх байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Б.Тамир эрүүгийн төлөөлөгчөөр, замын цагдаагийн зохицуулагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Ц.Төмөрбатыг жижүүрийн офицероор, цагдаа-жолооч цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Сүхболд цагдаа-зохицуулагчаар, шүүхийн харуулын цагдаа, цагдаагийн дэд ахлагч Н.Мягмарсүрэнг Сант сумын цагдаагаартус тус томилон ажиллуулж байна.

Байгууллагын үйл ажиллагаа түүнийг сайжруулах чиглэлээр алба хаагчид өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан идэвхи санаачлага гарган тасгийн гадна, дотно тохижилт, саатуулах байрны дотоод тохижилтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Алба хаагчдаас байгууллагын удирдлагад хандан гаргасан 25 өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч тухай бүр шийдвэрлэн өргөдөл гаргагчид хариуг өгч ажиллаж байна.

Судалгаа дүн шинжилгээний багаас сар бүрийн 5-ны өдөр багтан өмнөх сард гарсан гэмт хэрэг зөрчилийн мэдээнд криминологи  судалгаа гарган уг судалгана дэр үндэслэн дараагийн сард хэрхэн ажиллах талаар зөвлөмж гарган үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

 

Хоёр:Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах,

олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр:

 

Цагдаагийн тасаг нь 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 457 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас135 буюу 30,0 хувийг гэмт хэргийн шинжтэй, 272 буюу 60,0 хувийг захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл, бусад шалгасан мэдээлэл 50 буюу 10,0 хувийг тус тус эзэлж байна.

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар хүлээн авч шалгасан 457 гомдол, мэдээллийг  урьд оны мөн үетэй /385/ харьцуулахад 72 буюу 15,8 хувиар өссөн , гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 50 буюу 25 хувиар буурсан, захиргааны зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл 90 буюу 33,1 хувиар өссөн байна.  Бусад төрлийн гомдол мэдээлэл 27 буюу 54 хувь тус тусөссөн байна.

Гэмт хэргийн талаархи 135 гомдол, мэдээллийн 66 буюу 48,9 хувьд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 61 буюу 45,2 хувийг нь гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй үндэслэлээр татгалзах саналтайгаар прокурорт газарт шилжүүлж, харьяаллын дагуу бусад газар хэлтэст 1 буюу 0,7 хувийг шилжүүлж одоо ажиллагаанд 7 гомдол, мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна.

            2017 оны  эхний хагас жилийн байдлаар гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлтийг урд оны мөн үетэй харьцуулахад эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 9 буюу 12 хувиар буурсан, эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан 34 буюу 35,8 хувиар буурсан, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн гомдол мэдээлэл 3 буюу 75,0 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.

Гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэлтийн хугацаагаар нь авч үзэхэд: Нийт шалгаж шийдвэрлэсэн 135 гомдол мэдээллийн 104буюу 77,0 хувийг 1-5 хоногт, 24буюу 17,8 хувийг 6-19хоногтшалгаж шийдвэрлэсэн байна.    

2017 оныэхний хагас жилиййн байдлаар Цагдаагийн тасгийн хэмжээнд захиргааны зөрчлийн шинжтэй 272 гомдол мэдээллийн 147 буюу 54,0 хувийг шийтгэврээр торгож, 12 буюу 4,4 хувийг шүүхээр торгуулсан, 91 буюу 33,5 хувийг шүүхээр баривчлуулсан, 57 буюу 21,0 хувийг тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах, шийтгэл ногдуулж шийдвэрлэсэн.

Захиргааны зөрчлийн шийдвэрлэлтийн байдлыг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад: Шийтгэврээр торгосон захиргааны зөрчил 56 буюу 38,1хувиар өссөн, шүүхээр торгуулсан 7 буюу 58,3 хувиар өссөн, шүүхээр баривчлуулсан хүн 76 буюу 83,5хувиар өссөн,тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасалт 5 буюу 8,8хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

            2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 19 зөрчлийн гомдол мэдээллийг захиргааны зөрчлийг хянан шалгах ажиллагаа явуулах хөөн хэлэлцэх хугацааг зогсоож, гомдол мэдээллийн 252 буюу 92,6 хувийг хуулийн анхны хугацаа буюу 14 хоногт, 1 буюу 0,4 хувийг 15-28 хоногт шалгаж шийдвэрлэсэн байна. Одоо ажиллагаанд зөрчлийн шинжтэй 7 гомдол, мэдээлэл  шалгагдаж байна.

          Гомдол, мэдээллийг өнгөөр нь авч үзэхэд: Хүний амь нас хохирсон 13, бусдын  бие  мах бодид гэмтэл учруулах 20, хулгайлах 45, үүнээс малын хулгай 15, иргэдийн өмчийн хулгай 24, танхайрах 12, залилан мэхлэх 1, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг 22, байгаль хамгаалах журмын эсрэг 6, хүчиндсэн 2, бусад 12өргөдөл, гомдол бүртгэгдсэн байна.

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар эрүүгийн 67 гэмт хэргийн 14 гэмт хэрэг бүртгэгдэх үедээ эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй үндэслэлээр бүртгэгдэн шалгагдснаас 8 гэмт хэргийн эзэн холбогдогчийг нь тогтоон илрүүлсэн. Гэмт хэргийн илрүүлэлт 57,1 хувьтай байна.

  Үйлдэгдсэн гэмт хэргийг газар, нутгаар авч үзэхэд:  Гудамж талбайд 3, гэр, орон сууцанд 20, албан байгууллагад 2, бусад газарт 23, авто замд 6, олон нийтийн газарт 7, бэлчээрт 6гэмт хэрэг тус тус үйлдэгдсэн  байна.

Урьд оны мөн үетэй харьцуулахад: Гудамж талбайд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 8 буюу 72,2 хувиар буурсан, гэр, орон сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 6 буюу 23,1хувиар буурсан, бэлчээрт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 4 буюу 40 хувиар буурсан, олон нийтийн газарт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг адил түвшинд,  авто замд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 5 буюу 45,5 хувиар буурсан,  аж ахуй нэгж, байгууллагад үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 6 буюу 75,0 хувиар буурсан, бусад газарт 7 буюу 30,4 өссөн байна.

Баруун таван сумын хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралтыг авч үзэхэд: Сайхан сумын 1 дүгээр багт 6, Сайхан сумын 2 дугаар багт 10, Номгон тосгон 3 дугаар багт 19, Баруунбүрэн суманд 4, Орхон суманд 10, Орхонтуул суманд 6, Сант суманд 10,  бусад газар 1гэмт хэрэг тус тус үйлдэгджээ.

Согтуугаар 20 гэмт хэрэг үйлдэгдсэн  нь нийт хэргийн 29,9хувь байгаа нь урд оны мөн үеэс 2 буюу 9,1 хувиар буурсан.Хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 5 бүртгэгдэж, урд оны мөн үеэс 1 буюу 16,7 хувиар буурсан.

Гэмт хэрэгт нийт 69 этгээд холбогдсон. Насны байдлаар авч үзэхэд: 17 хүртэлх насны 10, 18-35 хүртэлх насны 34, 36-с дээш насны 25 холбогдогч бүртгэгдсэнийг урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 17 хүртэлх насны холбогдогч 4 буюу 40 хувиар өссөн, 18-35 насны холбогдогч6 буюу 15,0 хувиарбуурсан.36-с дээш насны холбогдогч 6 буюу 19,4 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

 

 

-Мөрдөн байцаах албаны чиглэлээр:

Тайлангийн хугацаанд иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй өргөдөл гомдол нийт 82–ийг хүлээн авч шалгаснаас 41 гомдол, мэдээлэлä эрүүгийн хэрэг үүсгэñýí 28 гомдол мэдээллийг эр¿¿ãèéí õýðýã ¿¿ñãýõ òàòãàëçàõ ñàíàëòàé ïðîêóðîðò øèëæ¿¿ëýí 9 ãîìäîë ìýäýýëëèéã õàðüÿàëàëûí äàãóó õýðýã á¿ðòãýõ àëáà болон бусад газарт øèëæ¿¿ëýí àæèëëàñàí áàéíà. Îäîîãîîð ¿ëäýãäýë 4  ºðãºäºë ãîìäîë шалгагдаж байна. 

Нийт өргөдөл гомдлын 60 өргөдөл гомдлыг 0-5 хоног, 22 өргөдөл гомдолыг 6-19 хоног шалгаж шийдвэрлэсэн байна.

Тус алба нь 63  ¿éëäýëòýé 72 холбогдогчтой 59 хэрэгò ìºðäºí áàéöààëòûí àæèëëàãàà ÿâóóëñíààñ 36  õîëáîãäîã÷òîé 23 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 11 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай ïðîêóðîðò øèëæ¿¿ëýí,  8 холбогдогчтой 4 хэргийг нэгтгэж, бусад газарт харьяалалын дагуу 1 хэргийг шилжүүлэн, одоо ажиллагаанд 17 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. энэ хугацаанд 3 хэргийг түдгэлзүүлэх саналтайгаар прокурорт шилжүүлэн түдгэлзүүлсэн ба  Мөрдөн байцаалтын аæèëëàãààíä 4 ¿éëäýëòýé 4 õýðгийн сэргээн   øàëãàж одоо  түдгэлзүүлсэн 8 хэрэг байна. Нийт мөрдөн байцаалт явуулсан эрүүгийн хэргүүдийнхээ 48 õýðýãò øàëãàõ áîëîí ò¿¿âýð òºëºâëºãºº õèéæ, 88,3 хувийг хуульд заасан хугацаанд буюу 36 холбогдогчтой 42 хэргийг шийдвэрлэж ажилласан.

Энэ хугацаанд гэмт хэрэгт холбогдон шалгасан 10 этгээдэд цагдан хорих таслан сэрийглэх арга хэмжээ авч, Эрүүгийн цагдаагийн албанд 8, бусад газарт хэлтэст  10 даалгавар бичиж, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах зорилгоор иргэн, аж ахуй нэгж байгуулагад 23 мэдэгдэл хүргүүлэн 16 мэдэгдлийн харуг авч газар дээр нь мэдэгдлийн мөрөөр хийсэн үйл ажиллагааг шалгаж ажилласан.

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуй нэгж албан байгууллагад  104328500 төгрөгний хохирол учирснаас ìºðäºí áàéöààëòûí øàòàíä 56403500 төгрөãèéí   буюу нийт хохирлын 60,3 хувийг мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлж, иргэний нэхэмжлэл, эд хөрөнгө хурааж болзошгүй явдлыг  хангах зорилгоор 7030000 төгргөгний эд хөрөнгө битүүмжилсэн.

Цагдаагийн ерөнхий газар, Мөрдөн байцаах алба болон аймгийн цагдаагийн газраас нийт 42 үүрэг, зөвлөмж, хугацаатай албан даалвгавар, бичиг хүлээж авч тухай бүрт нь хариуг өгч ажилласан.

Энэ хугацаанд Мөрдөн байцаах алба нь “Шинэ жил” “Цагаан сар” “Галт зэвсэг” “Шийдвэрлэлт-2017” нэгдсэн  арга хэмжээнд ажлын хэсэгт өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажилсан. Мөрдөн байцаагч нар  Äàðõàí-Óóë àéìàã, Òºâ аймаг, Орхон аймаг, Улаанбаатар хот Сэлэнгэ àéìãèéí Сүхбаатар, Сант, Орхонтуул, Баруунбүрэн, Орхон сумдуудад òîìèëîëòîîð 36 удаа ажилласан.  Хэргийн газрын болон хэргийн нөхөн үзлэгт 52  удаа, 16 хүний цогцосны үзлэг, цогцос зөөн тээвэрлэх ажиллагаанд 15  удаа тус тус ажилласан байна.

Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах тасгаас 02 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 02-ны өдөр хүртэлх хугацаанд мөрдөн байцаагч, цагдаагийн дэслэгч Д.Буяннэмэх нэмэлт мөрдөн байцаагчаар томилогдон ажиллаж байна.

Албаны бүртгэл судалгааг болон ажлын зохион байгуулалтаа сайжруулж мөрдөн байцаалтыг түргэн шуурхай явуулж, шалгаж байгаа хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагааг чанартай явуулж, хуулийн хүрээнд ажиллах, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, багаар ажиллах, хэргийг түргэн шуурхай шийдвэрлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

        Энэ хугацаанд 1 ахлах мөрдөн байцаагч, 3 мөрдөн байцаагч  ажилласан. 2016 оны 01 дүгээр сарын 17-ний өдөр Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалааар Орхон аймгийн Цагдаагийн газарт Хамгаалалтын офицероор шилжин томилогдож 2016 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр Эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч С.Баасандорж мөрдөн байцаагчаар томилогдсон. 

Уг хугацаанд мөрдөн байцаах албаны алба хаагч нар ямар нэгэн сахилга, ёс зүйн ямар нэгэн дутагдал гаргаагүй болно.

 

-Хэрэг бүртгэх албаны чиглэлээр:

Тайлангийн хугацаанд оны эхний 5 сарын байдлаар иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагаас гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл нийт 71–ийг хүлээн авч шалгаснаас 20 гомдол, мэдээлэлä эрүүгийн хэрэг үүсгэñýí 44 гомдол мэдээллийг эр¿¿ãèéí õýðýã ¿¿ñãýõ òàòãàëçàõ ñàíàëòàé ïðîêóðîðò øèëæ¿¿ëýí 7 ãîìäîë ìýäýýëëèéã õàðüÿàëàëûí äàãóó мөрдөн байцаах àëáà болон бусад газарт øèëæ¿¿ëýí àæèëëàñàí áàéíà. Îäîîãîîð гомдол мэдээллийн ¿ëäýãäýëгүй  байна. 

Нийт өргөдөл гомдлын 51 гомдол мэдээллийг 0-5 хоног, 20гомдол мэдээллийг  6-19 хоног шалгаж шийдвэрлэсэн байна.

Тус алба нь 24 хэрэгò хэрэг бүртгэлтийн àæèëëàãàà ÿâóóëñíààñ 10  õîëáîãäîã÷òîé 10 хэргийг яллах дүгнэлт үйлдүүлэхээр, 10 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтай ïðîêóðîðò øèëæ¿¿ëýí,  1 хэргийг нэгтгэж, бусад газарт харьяалалын дагуу 1 хэргийг шилжүүлэн, хялбаршуулсан журмаар 10 хэргиг шийдвэрлэсэн байна. одоо ажиллагаанд 2 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

 

-Замын цагдаагийн албаны чиглэлээр:

Замын цагдаагийн алба нь Цагдаагийн Ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд 2017 онû ýõíèé õàãàñ æèëä   иðãýä, àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãààñ зам тээврийн осол, хэргийн 21 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч òýìäýãëýë ¿éëäýí á¿ðòãýëä îðóóëсанаас  эрүүгийн хэрэг үүсñýí5, эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай 14, ажиллагаанд 2 өргөдөл материал шалгаж байна.Замын цагдаагийн албанаас эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан 1,  эрүүгийн хэрэгүүсгэхээс татгалзсах саналтай 12 ажиллагаанд 2 ºðãºäºë материалтай байна.

Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд Õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ ãýìò õýðýã, îñëîîñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ çîðèëãîîð ãóäàìæ çàìä хяналт шалгалт хийх ÿâöàä  1089 çºð÷èë èëð¿¿ëñíýýñ Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 27.3 эрхийн үнэмлэхгүй буюу эрхээ хасуулсан үедээ согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцон 18 жолоочыг сум дундын шүүхээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулж, ЗХАБТХ-ийн 27.4 эрх хасуулж хөөн хэлэлцэх хугацаанд давтан зөрчил гаргасан 1 жолоочыг 3 жил эрх хасаж шүүхээр 30 хоног хугацаагаар баривчлах шийтгэл ноогдуулсан байна. ЗХАБТХ-ийн 27.1 согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 55 æîëîî÷èéã òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäîõ ýðõèéã 06-2 æèë õóãàöààãààð õàñàж тус бүр 480000 төгрөгөөр торгож, ЗХАБТХ-ийн 26.1 эрхийн ¿нэмлэхг¿й, ангилал бус тээврийн хэрэгсэл жолоодñîí 25 жолоочыг тус бүр 240000 төгрөгөөр торгож эсрэг урсгал сөрсөн 1 жолоочыг 06 сар эрх хасаж 120000 төгрөгөөр торгож нийт шийтгэврээр 100  жолоочийг 32.520.000 төгрөгөөр торгож, áýëýí áóñààð  989  жолоочийг 32.299.200 тєгрєгөөр торгож  øèéäâýðëýñýí áàéíà.

Сэлэнгэ аймгийн Баруун таван суманд 2017 îíû ýõíèé õàãàñ æèëä мотоцикльтэй холбоотой гарсан осол, хэрýã áàéõã¿é.

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын хүн ам олноор суурьшсан үйлчилгээний төв, орон сууц, соёлын ордон, 1, 2, дугаар баг сургуулийн орчмоор албаны х.элентра маркийн 0608 сэа улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийн чанга яригчаар 24 удаа урьдчилан сэргийлэх яриа , сэрэмжлүүлэгийг хийсээр ирлээ.

Орон нутгийн ”Эрдэнэ кабелын телевиз”-ээр 4 удаа  Óðèí äóëààíû óëèðàë ýõëýæ îðîí íóòãèéí çàìûí õºäºë㺺í èõñýæ áàéãàà òóë õºäºë㺺íä ñî¸ëòîé îðîëöîõ òàëààð ñýðýìæë¿¿ëýã íýâòð¿¿ëñýí.Ñàéõàí ñóìûí òºâ òàëáàé îð÷èì çàì õýñýã÷ëýí õààõ òàëààð èðãýä çàð áàéðøóóëæ ò¿ãýýñýí áàéíà.                  

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Сайхан сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн замын цагдаагийн албанаас хариуцсан нутаг дэвсгэрт нийт 16 төрлийн хэсэгчилсэн болон нэгдсэн аргах хэмжээ зохион байгуулж үр дүнг тооцож ажилласан байна.2016 оны 01 дүгээр сард хөтөлийн Ерөнхий боловсролын сругуулийн 4-8 сурагчдын дунд “Хөдөлгөөнд хэрхэн соёлтой оролцох вэ” “Аюулгүй замын хөдөлгөөн сэдвээр, 7-10 дугаар ангийн сурагчдад “Хөдөлгөөнд хэрхэн соёлтой оролцох вэ”  “Шинэ жил”, “Цагаан сар”, “Зам тээврийн осол, өнөөгийн байдал” Ачаа тээш”, “Хурд” “Хамгаалах бүс”, “Техникийн Хяналт”, “Хөтөл зогсоол” “Төгсөлт”,  “Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлье”, “Хөдөлгөөнт эргүүл”, “Оюутан тээвэр-1” зэрэг арга хэмжээг зохион явуулсан байна.

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын цагдаагийн тасгийн замын цагдаагийн алба нь төлөвлөгөөт тайлангийн хугацаанд Зам тээврийн осол, гэмт хэргийн улмаас иргэд амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөрөө хохирсон хор уршгийн талаар иргэд олон нийтэд сурталчлах зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн Баруун таван сумын иргэд аж ахуй нэгж байгууллага, Сайхан сумын ЦШХК, ТБДҮ болон бусад аж ахуй нэгж байгууллагад Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинчилсэн найруулага, Зам тээврийн осол, өнөөгийн байдал болон бусад хууль тогтоомжоор ухуулга сурталчилгаа хийж, гарын авлага, зурагт хуудас, санамж сэрэмжлүүлэг нийт 1500 ширхэг хэвлэн иргэд жолооч нарт  тараасан байна. Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Эрдэнэ кабелийн телевизээр зам тээврийн осол, Зам тээврийн осолд орсон хүнд анхны тусламж хэрхэн үзүүлэх зэрэг бичлэгийг нэвтрүүлсэн байна

 “Õºäºë㺺íò ýðã¿¿ë”, “Îþóòàí òýýâýð” íýãäñýí àðãà õýìæýýíèé õ¿ðýýíä хэсэгчилсэн арга хэмжээ çîõèîí áàéãóóëæ Дархан-Уул аймгийн хараагийн гүүрнээс Орхон аймгийн Хөшөөтийн даваа хүртэл 121 км хатуу хучилттай төв замд, зам дагуу Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дах сум дундын цагдаагийн тасгийн алба хаагчдын хамт албаны 2 автомашинтай эргүүлийн 5 цэгт / Номгоны уулзвар, Хөтөл хөшөөний пост, Орхоны гүүр, Норбугийн тойрог, Баруунбүрэнгийн сумын дөрвөн замын уулзвар / үүрэг гүйцэтгэлээ. Хэсэгчилсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө, хөдөлгөөнт эргүүлд ажиллах алба хаагчдын хуваарèéã ãàðãàí àæèëëàâ.Үүрэг гүйцэтгэх  хугацаандаа зам тээврийн осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр жолооч нарт 4 төрлийн санамж хуудас 450 ширхэг тарааж бүртгэсэн.

Сайхан сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “Эвт нөхөд”,”Мон ТББ” “Гэрэлт Индранил” “Хөтөл Цемент шохой үйлдвэр”, Сайхан сумын “Засаг даргын тамгийн газар” Ерөнхий боловсролын 13 дугаар сургууль, “Соёлын ордон” зэрэг газруудад яриа таниулгийг  ажилтан нарт хийж Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн заалтаар сургалт зохион байгуулсан.

Замын Цагдаагийн албаны замын зохион байгуулалтын хэлстийн ахлах мэргэжилтэн цагдаагийн хошууч н.Цогтоо Сэлэнгэ аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгийн замын зохион байгуулалт хариуцсан цагдаагийн дэслэгч н.Наранбаатар болон Дархан-АЗЗА-ны дарга, Орхон-АЗЗА-ны дарга,  мэргэжлийн хяналтын холбогдох албан тушаатан нарын хамт Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Номгон 3 дугаар багийн нутаг Хараа голын гүүрнээс Баруунбүрэн сумын 2 дугаар багийн нутаг Хөшөөтийн даваа хүртэл 120 км хатуу хучилттай авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, зам арчлалт, замын эвдрэл гэмтэл, шинээр хийх болон засварлах шаардлагатай тэмдэгийн судалгааг гаргаж хамтарч ажилсан.

 

2017 оны 05 дугаар сард Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Засаг даргын орлогч, дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн нарын хамт Сайхан сумын төвийн болон Хөтөл хөшөөний постноос Жимстэй хороололын уулзвар хүртэлх замд хийгдэх тэмдэг, хэвтээ тэмдэглэлийн судалгааг гаргасан шинээр хийх болон засварла тэмдэгийг тоог гаргаж захиалга өгсөн байна.

 

Ñàéõàí ñóìûí 2 äóãààð áàãèéí íóòàã “Äàðõàí-ÀÇÇÀ” õõê-èéí óóëçâàðààñ 21 ä¿ãýýð áàéð õ¿ðòýë íèéò 2 êì ãàçàð ÿâãàí õ¿íèé øîðîîí çàì òàâüæ õóóñàí áàéíà. “Äàðõàí-ÀÇÇÀ”  õõê-ä Ñàéõàí ñóìûí 2-ð áàã Õºòºë õºøººíèé óóëçâàð îð÷èì 50, 30, 5 êì ãýñýí õîðèãëîõ òýìäýã áàéðëóóëàõ ìýäýãëýë ºãñºí.

Çàìûí öàãäààãèéí ïîñòíû ãàäíà òàëûí øîðîîí çàìûí õºâºº õýñãèéã õóñàæ ÿíçàëñàí íèéò 20 ìåòð ãàçàð.

Сайхан сумынНомгон 3 дугаар багийн нутаг Орхон аймгаас Дархан-Уул аймгийн чиглэлийн 17-24 км бетонон замд эвдрэл гэмтэл гарч зам тээврийн осол, хэрэг гарч болзошгүй байдал үүссэн байсныг Дархан-АЗЗА-нд мэдэгдэл өгсөн.

Хараагийн гүүрнээс Орхоны гүүр хүртэл хатуу хучилттай замд голын тусгаарлах зурвас бүтгэрч арилсан байсныг Дархан АЗЗА-нд мэдэгдэл хүртгүүлж сэргээж будах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.  

Сайхан сум, Орхон сум, Баруунбүрэн сумын нутаг дэвсгэрт зам тээврийн осол хэрэг гарч болзошгүй цэгүүдэд “Хурд сааруулагч” байрлуулах талаар Засаг дарга нар болон “Дархан-АЗЗА” ххк-д албан тоот хүргүүлсэн.

Сайхан сумын 2 дугаар баг “Дархан АЗЗА”-гийн уулзвар орчим явган зорчигч ихээр зам хөндлөн гардаг цэгт “явган хүний гарц” хийлгэсэн байна.

Замын цагдаагийн  алба хаагч нар 1-5 äàõü ºäð¿¿äýä Цагдаагийн тасгийн ºã뺺íèé ярианд бүрэн хамрагдаж öàã ¿åèéí áîëîí óäèðäëàãààñ èðñýí òóøààë øèéäâýðтэй танилцан  àæèëäаа ìºðäлөг болгон ажилсан.

Àлба хаагч нарт õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàæ, ãýìò õýðýã îñëîîñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ÷èãëýëýýð õÿíàëò øàëãàëò õèéæ  èëýðñýí çºð÷ëèéã газар дээр нь àðèëãàæ,  æîëîî÷, çîð÷èã÷ íàðòàé çºâ áîëîâñîí õàðüöàæ èðãýäèéã ÷èðýãä¿¿ëýõã¿é õóðäàí øóóðõàé õóóëèéí õ¿ðýýíä àæèëëàõ òàëààð òîãòìîë  ¿¿ðýã ÷èãëýë, õºäºëìºð õàìãààëàë аюулгүй ажиллагааны çààâàð÷ëàãà ºã÷ áèåëýëòýíä õÿíàëò òàâüæ èðсэний үр дүнд алба хаагч нартай холбоотой гомдол санал ирээгүй.

Ñàéõàí ñóìûí ñóì äóíäûí öàãäà&agra

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
  • Босоо2 меню

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна